Algemene voorwaarden - kalpa.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Recht op terugtrekking

Artikel 7 - Consumentenverplichtingen tijdens de koelingsperiode

Artikel 8 - uitoefening van het recht op intrekking door de consument en de kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van intrekking

Artikel 10 - Uitsluiting van het recht op intrekking

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Bijna en extra garantie

Artikel 13 - Levering en implementatie

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, annulering en uitbreiding

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of verschillende bepalingen

Bijlage 1 - Modelformulier voor terugtrekking

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden ::

Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarin de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een afstandsovereenkomst en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde partij op basis van een afspraak tussen de derde partij en de ondernemer;

Reflectietijd: de periode waarin de consument zijn terugtrekking recht kan gebruiken;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: Gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;

Toegang tot paunction: een overeenkomst die zich gedurende een bepaalde periode reguliere levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud heeft;

Duurzame datacarrier: Elke tool - inclusief E -Mail - waarmee de consument of ondernemer informatie kan opslaan die persoonlijk aan hem wordt gericht op een manier die toekomstig overleg of gebruik is voor een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en dat maakt onveranderde reproductie van de opgeslagen informatie die mogelijk is;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid dat de consument zich afwezig is van de afstandsovereenkomst binnen de koelingsperiode;

Ondernemer: de natuurlijke of legale persoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of externe diensten aanbiedt aan consumenten;

Afstandsovereenkomst: Een overeenkomst die wordt gesloten tussen de ondernemer en de consument in de context van een georganiseerde externe verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en toe de conclusie van de overeenkomst exclusief of ook gebruik maakt van een of een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor terugtrekking: het Europese modelformulier voor annuleringsformulier opgenomen in Bijlage 1 van deze algemene voorwaarden; Technologie voor afstandscommunicatie: betekent dat dit kan worden gebruikt om een ​​overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en ondernemer tegelijkertijd in dezelfde kamer moeten ontmoeten.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

kalpa;

Frederik van Eedenhove 4

3438PW Nieugein Nederland.

Bezoekadres: Frederik van Eedenhove 4

3438 PW Nieugein Nederland

Telefoonnummer: 030-6031744

E-mailadres: info@kalpa.nl

Kamer van Koophandel Nummer: 30115387

Vat identificatienummer: NL803285516B01

Als de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningsysteem: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit. Als de ondernemer een gereguleerd beroep uitvoert: de professionele vereniging of organisatie waaraan hij is aangesloten; de professionele titel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegewezen; Een verwijzing naar de professionele regels die van toepassing zijn in Nederland en instructies waar en hoe deze professionele regels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke afstandsovereenkomst tussen ondernemer en consument voor kalpa en andere kantoorbenodigdheden aangeboden door de ondernemer.

2. Voordat de afstandsovereenkomst wordt afgesloten, worden de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument. Als dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal de ondernemer aangeven voordat de afstandsovereenkomst wordt geconcludeerd hoe de algemene voorwaarden kunnen worden bekeken bij de ondernemer en dat zij zo snel mogelijk gratis worden verzonden op verzoek van de consument.

3. Als de afstandsovereenkomst elektronisch wordt gesloten, in tegenstelling tot de vorige paragraaf en voordat de afstandsovereenkomst wordt afgesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden op zodanige manier aan de consument worden beschikbaar gesteld aan de consument dat dit door de consument kan zijn Op een eenvoudige manier opgeslagen op een duurzame datacarrier. Als dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal voordat de afstandsovereenkomst wordt afgesloten, wordt aangegeven wanneer de algemene voorwaarden elektronisch in aanmerking kunnen worden genomen en dat ze elektronisch of op een andere manier op verzoek van de consument worden verzonden .

4. In het geval dat specifieke product- of servicecondities van toepassing zijn naast deze algemene voorwaarden, past de tweede en derde paragraaf mutatis mutandis toe en kan de consument altijd vertrouwen op de toepasselijke bepaling die het meest voor hem is in het geval van conflicteren Voorwaarden zijn gunstig.

Artikel 4 - het aanbod

1. Als een aanbieding een beperkte periode van geldigheid heeft of onderworpen is aan voorwaarden, wordt dit expliciet in het aanbod vermeld.

2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of services.

3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod van de consument te maken.

4. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn ze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Duidelijke fouten of duidelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Elk aanbod bevat dergelijke informatie dat de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn gehecht aan de acceptatie van het aanbod.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst wordt gesloten, onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 4, op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en de naleving van de daarmee ingestelde voorwaarden.

2. Als de consument het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, zal de ondernemer onmiddellijk de ontvangst van de acceptatie van het aanbod elektronisch bevestigen. Zolang de ontvangst van deze acceptatie niet is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst beëindigen.

3. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens veilig te stellen en zorgt voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer hiervoor passende veiligheidsmaatregelen nemen.

4. De ondernemer kan zich in de wettelijke kaders informeren - of de consument zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoordelijk interbody intersfutatie. Als de ondernemer op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht om een ​​bevel of verzoek te weigeren of speciale voorwaarden aan de implementatie toe te voegen.

5. De ondernemer zal de volgende informatie schriftelijk of zodanig op de hoogte stellen dat de consument op een toegankelijke manier bij een duurzame gegevenscarrier kan worden opgeslagen wanneer het product wordt geleverd aan het product, de service of de digitale inhoud aan de consument ten laatste:

a. het bezoekende adres van de ondernemerslocatie waar de consument met klachten kan gaan;

b. de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument het recht van intrekking kan gebruiken, of een duidelijk rapport over de uitsluiting van het terugtrekking recht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs inclusief alle belastingen van het product, de service of digitale inhoud;

d. Voor zover van toepassing de leveringskosten; en de methode van betaling, levering of uitvoering van de afstandsovereenkomst;

e. de vereisten voor annulering van de overeenkomst als de overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft of een onbepaalde duur is;

Als de consument het recht op intrekking heeft, is het modelformulier voor intrekking. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Recht op terugtrekking

Met producten:

1. De consument kan een overeenkomst oplossen met betrekking tot de aankoop van een product voor een koelingsperiode van 14 dagen zonder redenen te geven. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden voor intrekking, maar verplicht hen niet om zijn reden (en) te geven.

2. De reflectieperiode waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 begint op de dag nadat de consument, of een derde partij die door de consument is aangewezen, die niet de koerier is, het product ontving, of::

a. Als de consument verschillende producten in dezelfde volgorde heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, op voorwaarde dat hij de consument hier duidelijk over heeft geïnformeerd voorafgaand aan het bestelproces, een bestelling van meerdere producten met een andere levertijd weigeren.

b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een derde partij die door hem is aangewezen, de laatste verzending of het laatste deel ontving;

c. Voor overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, het eerste product ontving.

Voor services en digitale inhoud die niet aan een materiële drager wordt geleverd:

3. De consument kan een serviceovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud ontbinden die minimaal 14 dagen niet aan een materiële vervoerder is geleverd zonder redenen te geven. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden voor intrekking, maar verplicht hen niet om zijn reden (en) te geven.

4. De reflectieperiode waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3 begint op de dag die volgt op de conclusie van de overeenkomst.

Langere reflectietijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet aan een materiële drager wordt geleverd in het geval dat het niet wordt geïnformeerd over het recht op terugtrekking:

5. Als de ondernemer de consument niet de juridisch verplichte informatie heeft verstrekt over het recht van intrekking of het modelformulier voor intrekking, verloopt de koelingsperiode twaalf maanden na het einde van het origineel, in overeenstemming met de vorige paragrafen van dit artikel .

6. Als de ondernemer de in de vorige paragraaf waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke koelingsperiode heeft verstrekt, verloopt de koelingsperiode 14 dagen na de dag waarop de consument ontving die informatie.

Artikel 7 - Consumentenverplichtingen tijdens de koelingsperiode

1. Tijdens de koelingsperiode hanteert de consument het product en de verpakking met zorg. Het zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Het uitgangspunt hier is dat de consument het product alleen kan gebruiken en inspecteren zoals hij in een winkel kon doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het resultaat is van een manier om met het product om te gaan dat verder gaat dan toegestaan ​​in paragraaf 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer het niet heeft verstrekt aan of aan het einde van de overeenkomst, alle wettelijk vereiste informatie over het recht op intrekking.

Artikel 8 - uitoefening van het recht op intrekking door de consument en de kosten daarvan

1. Als de consument zijn terugtrekkingsrecht gebruikt, rapporteert hij dit aan de ondernemer binnen de koelingsperiode door middel van de modelvorm of op een andere ondubbelzinnige manier.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de dag na het rapport waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1, zal de consument het product teruggeven of dit overhandigen aan (een geautoriseerde vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden om het product zelf te verzamelen. De consument heeft in elk geval de retourperiode waargenomen als hij het product retourneert voordat de koelingsperiode is verlopen.

3. De consument retourneert het product met alle geleverde accessoires, indien redelijk mogelijk in oorspronkelijke staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer worden verstrekt.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het terugtrekkingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt ​​de directe kosten voor het retourneren van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft om de kosten zelf te dragen, hoeft de consument niet de kosten voor rendement te dragen.

6. Als de consument na het eerst expliciet intrekt dat de werking van de service of de levering van gas, water of elektriciteit die niet is voorbereid in een beperkt volume of die hoeveelheid begint tijdens de koelingsperiode, is de consument is De ondernemer is een bedrag verschuldigd dat evenredig is met dat deel van de inzet dat de ondernemer heeft voldaan op het moment van intrekking in vergelijking met de volledige vervulling van de verplichting.

7. De consument draagt ​​geen kosten voor de prestaties van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet zijn voorbereid voor verkoop in een beperkt volume of kwantiteit, of om district te leveren, als:

a. De ondernemer die de consument de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het recht van intrekking, de kostenvergoeding in geval van intrekking of het modelformulier voor intrekking, of;

b. De consument heeft niet expliciet gevraagd om de prestaties van de service of levering van gas, water, elektriciteit of districtverwarming tijdens de koelingsperiode.

8. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die op een materiële drager is geleverd, als:

a. Hij stemde niet expliciet in met het begin van de overeenkomst vóór het einde van de koelingsperiode voorafgaand aan de levering ervan;

b. Hij heeft niet erkend om zijn terugtrekking recht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. De ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.

9. Als de consument zijn terugtrekkingsrecht gebruikt, worden alle aanvullende overeenkomsten door de wet opgelost.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van intrekking

1. Als de ondernemer de kennisgeving van de consument elektronisch mogelijk maakt, zal hij onmiddellijk een bevestiging van ontvangst sturen na ontvangst van dit rapport.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele bezorgkosten die door de ondernemer worden opgelegd voor het geretourneerde product, onmiddellijk maar binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de annulering meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt om het product zelf te verzamelen, kan hij wachten om terug te betalen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van hoe laat eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt voor terugbetaling, tenzij de consument het eens is met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer niet de extra kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het recht op intrekking

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het recht van intrekking, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft verklaard met het aanbod, althans in tijd vóór de conclusie van de overeenkomst, heeft verklaard:

1. Producten of diensten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en dat kan plaatsvinden binnen de terugtrekkingsperiode;

2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt beschouwd als een verkoopmethode waarin producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, geleid door een veilingmeester, en waar de succesvolle bieder verplicht is om de producten, digitale inhoud en/of services te kopen;

3. Serviceovereenkomsten, na volledige prestaties van de service, maar alleen als:

a. De implementatie is begonnen met de expliciete voorafgaande goedkeuring van de consument; en

b. De consument heeft verklaard dat hij zijn terugtrekking recht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft geïmplementeerd;

4. Producten vervaardigd volgens consumentenspecificaties die niet geprefabriceerd worden en die worden genomen op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon;

5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

6. verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en wiens zegel is gebroken na de bevalling;

7. Producten die onherroepelijk worden gemengd met andere producten na levering door hun aard;

8. verzegelde audio, video -opnames en computersoftware, waarvan het zegel is verbroken na levering;

9. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;

10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. De implementatie is begonnen met de expliciete voorafgaande goedkeuring van de consument; en

B. De consument heeft verklaard dat hij zijn terugtrekking recht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Tijdens de geldigheidsperiode die in het aanbod zijn vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, afhankelijk van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw -tarieven.

2. In tegenstelling tot de vorige paragraaf kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze bondage aan schommelingen en het feit dat de genoemde prijzen de richtprijzen zijn, worden met het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de conclusie van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de conclusie van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer dit heeft bepaald en:::

a. Dit zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

b. De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst met ingang van de dag waarop de prijsstijging begint te annuleren.

5. De prijzen die in het bereik van producten of diensten worden genoemd, zijn btw.

Artikel 12 - Naleving van de overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, volgens de redelijke vereisten van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke wettelijke wettelijke op de datum van de conclusie van de overeenkomstbepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.

2. Een aanvullende garantie van de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en beweert dat de consument op basis van de overeenkomst tegen de ondernemer kan beweren als de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet heeft vervuld.

3. Extra garantie wordt verondersteld elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent te betekenen waarin hij bepaalde rechten of beweringen aan de consument verleent die verder gaan dan wat het wettelijk vereist is in het geval van het niet vervullen van zijn deel van zijn deel van zijn deel van zijn deel van zijn deel van zijn deel de overeenkomst.

4. kalpa Geeft een garantie van 2 jaar op al zijn producten op productiefouten. U ontvangt dan een ander of een soortgelijk product als vervanging. kalpa Geeft geen garantie op gebruiksschade. Je kan bellen kalpa met een defect product per nummer 030 60 31 744.

Artikel 13 - Levering en implementatie

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorg waarnemen bij het ontvangen en bij de implementatie van bestellingen van producten en bij het beoordelen van applicaties voor diensten.

2. Als een plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft bekendgemaakt het adres.

3. Met de nodige naleving van wat er in artikel 4 van deze algemene voorwaarden wordt vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met een nodige snelheid uitvoeren, maar uiterlijk 30 dagen, tenzij een andere leveringsperiode is overeengekomen. Als de levering wordt uitgesteld, of als een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, zal de consument dit uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, op de hoogte stellen. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten en het recht op een vergoeding te beëindigen.

4. Na ontbinding in overeenstemming met de vorige paragraaf zal de ondernemer onmiddellijk het bedrag terugbetalen dat de consument heeft betaald.

5. Het risico op schade en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vertegenwoordiger die de ondernemer is aangewezen en aangekondigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, annulering en uitbreiding

Annulering:

1. De consument kan op elk moment een overeenkomst annuleren die is gesloten in een onbepaalde tijd en die zich uitstrekt tot de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten met een verschuldigde naleving van overeengekomen annuleringsregels en een annuleringsperiode van op het meest een maand.

2. De consument kan te allen tijde een overeenkomst annuleren die voor een vaste periode is gesloten en die bedoeld is om regelmatig producten (inclusief elektriciteit) of diensten te leveren tegen het einde van de vaste duur met een gepaste naleving van overeengekomen annuleringsregels en een Opmerkingsperiode van niet meer dan een maand.

3. De consument kan de in de vorige paragrafen genoemde overeenkomsten doen:

- annuleren te allen tijde en zijn niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- annuleren tenminste op dezelfde manier als zij door hem zijn aangegaan;

- Annuleer altijd met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bepaald.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor een vaste periode is gesloten en die zich uitstrekt tot de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet voor een bepaalde duur zijn uitgebreid of vernieuwd.

5. In tegenstelling tot de vorige paragraaf zal een overeenkomst die voor een vaste periode is gesloten en die bedoeld is om regelmatig dag-tot-nieuws- en wekelijkse kranten en tijdschriften te leveren, voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden stilzwijgend worden verlengd , als de consument de IT -overeenkomst aan het einde van de verlenging uitbreidt, kan het annuleren met een opzegtermijn van maximaal een maand.

6 6 . De opzegtermijn is maximaal drie maanden in het geval dat de overeenkomst is geregeld, maar minder dan eens per maand, levering van dag-, nieuws- en wekelijkse kranten en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met een beperkte duur om regelmatig de levering van dag, nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften (test- of inleidend abonnement) te leveren, wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na het einde van de test- of introductieperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument op elk moment de overeenkomst annuleren met een opzegtermijn van maximaal een maand, tenzij redelijkheid en billijkheid tegen annulering vóór het einde van de overeengekomen duur om uit te stellen.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover het niet wordt bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de koelingsperiode worden betaald, of bij afwezigheid van een koelingsperiode binnenin 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst om een ​​dienst te verlenen, begint deze periode op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij het verkopen van producten aan consumenten is de consument misschien nooit verplicht om meer dan 50%te betalen in algemene voorwaarden. Wanneer vooruitbetaling wordt bepaald, kan de consument geen rechten beweren met betrekking tot de implementatie van de relevante bestelling of service (s) voordat de bepalde vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onmiddellijk onnauwkeurigheden te melden in verstrekte of verklaarde betalingsgegevens aan de ondernemer.

4. Als de consument niet op tijd aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, is dit, nadat hij door de ondernemer is geïnformeerd, de late betaling en de ondernemer de consument een periode van 14 dagen hebben verleend om nog steeds aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen , Na de afwezigheid van betaling binnen deze periode van 14 dagen, heeft de wettelijke rente verschuldigd op het nog steeds verschuldigde bedrag en heeft de ondernemer het recht om de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die hij heeft gemaakt. Deze incassokosten bedragen een maximum van: 15% op uitstaande bedragen tot € 2.500; 10% ten opzichte van de daaropvolgende € 2.500 en 5% ten opzichte van de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan afwijken van de bovengenoemde bedragen en percentages ten behoeve van de consument.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer heeft een voldoende aangekondigde klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingediend bij de ondernemer volledig en duidelijk gedefinieerd binnen een redelijke tijd nadat de consument de defecten heeft gevonden.

3. Klachten die bij de ondernemer worden ingediend, worden beantwoord binnen een periode van 14 dagen na de datum van ontvangst. Als een klacht een te voorziene langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen de periode van 14 dagen antwoorden met een ontvangstbericht en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet binnen een redelijke periode of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in wederzijds raadpleging kan worden opgelost, zal een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechtingregeling ontstaan.

Vanaf 15 februari 2016 is het ook mogelijk voor consumenten in de EU om klachten te melden via het ODR -platform van de Europese Commissie. Dit ODR -platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als uw klacht nog niet elders wordt verwerkt, kunt u uw klacht deponeren via het platform van de Europese Unie

Artikel 17 - Geschillen

1. In overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waaraan deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is alleen de Nederlandse wet van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of verschillende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op een zodanige manier dat ze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensloper.

Bijlage 1


Modelvorm voor annulering
(Vul alleen in en retourneer dit formulier als u de overeenkomst wilt intrekken)
- Op
kalpa VOF
Frederik van Eedenhove 4
3438 PW, NieugeGein
info@kalpa.nl
030 603 1744
- I/wij (*) deel/delen (*) u hierbij dat ik (*) onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende service (*) beoordeling/intrekking (*) :::

-Orde op (dd-mm-yyyy):-Bestelnummer:

-Receed on (dd-mm-yyyy):

- Naam/namen consument (s)

- Adresseer consumenten (s):


- Iban bankrekening:

- Ondertekening van consumenten (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


-Dates (dd-mm-yyyy):

(*) Haal uit wat niet van toepassing is.